Bijstand aan Belgen in nood

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, bevindt u zich in een noodsituatie. Wat te doen?

Bijstand aan Belgische gevangenen

De hulp die de Ambassade kan bieden verschilt naar gelang het geval en het land waar de arrestatie plaatsvindt.
 1. Laatst bijgewerkt op

De hulp die de Ambassade kan bieden verschilt naar gelang het geval en het land waar de arrestatie plaatsvindt. De Ambassade zal met u onderzoeken wat ze voor u kan doen, in uw concrete situatie.

Als voorbeeld, kan de Ambassade, als u het wenst, volgende diensten verzekeren::

 • Uw familie en vrienden op de hoogte brengen van uw toestand.
 • U helpen bij  het contact tussen u en uw familie of uw naasten.
 • Een direct en regelmatig contact met u onderhouden indien hiertoe een behoefte bestaat.
 • Zich ervan vergewissen dat de behandeling van uw zaak en uw verschijning voor de rechtbank op billijke wijze gebeuren, in overeenstemming met de lokale normen en procedures.
 • Ook kan ervoor gezorgd worden dat uw opsluiting verloopt in menswaardige omstandigheden en dat u zeker niet slechter zou behandeld worden dan de inwoners van  de staat van veroordeling zelf.
 • Men kan inlichtingen nemen over uw toestand bij de lokale autoriteiten en erop aandringen dat uw zaak binnen een redelijke termijn wordt behandeld.
 • Men kan u en uw naasten uitleg geven over het gerecht en het gevangeniswezen van het desbetreffende land, de gemiddelde duur van de rechtszaak, over vroegere vonnissen die in soortgelijke gevallen werden uitgesproken en over de voorwaarden van een eventuele voorlopige invrijheidstelling.
 • Er kan toegezien worden op de kwaliteit van uw levensomstandigheden, meer bepaald met betrekking tot de voedselvoorziening en  de medische en tandheelkundige verzorging.
 • Voor zover toegelaten, kan men -op uw kosten- etenswaren, kleren, of andere basisbenodigdheden die u niet kunt krijgen tijdens uw hechtenis, voor u aankopen. De ambassade oefent uitsluitend een bemiddelende rol uit op geldelijk vlak. Zij verstrekt zelf geen geldelijke steun aan gedetineerde Belgen. Hiervoor zult u derhalve moeten putten uit uw eigen middelen of uit die  van uw familie, verwanten of vrienden.
 • Lectuur en brieven kunnen doorgegeven worden, indien dit toegestaan wordt en als de postdienst niet goed werkt. Ook kunnen boodschappen overgebracht worden indien u geen normaal gebruik kunt maken van de telefoondiensten.
 • Men kan de overdracht van geld vergemakkelijken als de normale kanalen onbetrouwbaar zijn, of niet bestaan.
 • Er kunnen inlichtingen ingewonnen worden over persoonlijke zaken die u kwijt bent sinds u in hechtenis werd genomen.

Nog andere, meer specifieke hulp kan verleend worden, al naar gelang de situatie en het land of de streek waarin de gedetineerde zich bevindt. U moet echter weten dat de Ambassade om juridische en deontologische redenen in geen geval kan instaan voor volgende zaken:

 • Optreden als juridisch adviseur of de lokale wetgeving interpreteren.
 • Het kiezen, aanbevelen of voorschrijven van een advocaat, of zich mengen in de voorbereiding van uw verdediging.
 • De betaling van de gerechtskosten, de boetes, de vertaalkosten of  de honoraria van uw raadsman.
 • Het omzeilen van de verbodsregels voor het binnenbrengen in, of het meenemen uit de gevangenis van bepaalde zaken die u zouden aanbelangen.
 • Zich bezighouden met de reis of het logement van personen die een gedetineerde bezoeken.